583da664423d5.jpg

Provozní řád

Provozovatelem Fitness centra Fitness Style Club (dále jen fitness) je akciová společnost KUTA a.s. se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 25740164, DIČ: CZ25740164 (dále jen provozovatel). Tento provozní řád upravuje vzájemné podmínky a vztahy mezi provozovatelem a zákazníky fitness, kteří využívají níže uvedené služby.

Poskytované služby:

Posilovna
Cardio zóna
Skupinové lekce v aerobním sále
Squash
Sauna
Solárium
Masáže
Akupunktura

Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny v poskytování výše uvedených služeb.

Otevírací doba:   

Pondělí - pátek      07:00 – 21:00
Sobota      10:00 – 18:00
Neděle      09:00 – 21:00

 
V rámci letního provozu se otevírací doba zkracuje.

Návštěvníci fitness jsou povinni ukončit sportovní činnost nejpozději 15 minut před zavírací dobou a opustit prostory fitness nejpozději do konce provozní doby.

Pravidla a chování ve fitness

• Návštěvník má právo užívat zařízení fitness po zakoupení vstupného dle aktuálního ceníku (k dispozici na recepci nebo na těchto stránkách zde: ceník) nebo po prokázání se platnou kartou s přednabitým členstvím nebo permanentkou. Akceptovány jsou karty MULTISPORT benefit.

• Osoby mladší 15 let mohou využívat služby fitness pouze v doprovodu rodičů/ jiné osoby starší 18 let. Mladiství  se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách fitness  (provozovatel v opačném případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku), pokud se neúčastní skupinové lekce těmto osobám určené.

• Do fitness je zakázán vstup osobám  pod vlivem omamných a psychotropních látek, osobám v podnapilém stavu nebo v oblečení, které není v souladu s návštěvou sportovního zařízení.

• Návštěvníci jsou povinni se před vstupem do fitness přezout. K úschově bot slouží zamykací boxy. Provozovatel nenese zodpovědnost za případnou ztrátu obuvi, ani jiných věcí, které nebyly uschovány u obsluhy recepce.

• Návštěvníci cvičí v čistém pohodlném oblečení, čisté sportovní obuvi a během cvičení používají na stroje ručníky.

• Do fitness se nevnáší žádné vlastní potraviny ani nápoje.

• Návštěvníci používají stroje a ostatní náčiní pouze k účelům tomu určeným a zachází s nimi šetrně a tak, aby neohrozili ani sebe, ani ostatní cvičící.

• Při poškození zapůjčených sportovních potřeb provozovatel účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení fitness provozovatel rovněž účtuje odpovídající náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.

• Návštěvníci jsou všeobecně povinni chovat se v prostorách fitness v souladu s dobrými mravy – neznečišťovat prostory fitness, nekouřit v prostorách fitness, nalezené předměty odevzdat na recepci, nevodit do prostor fitness zvířata, neodnášet z fitness předměty patřící provozovateli a při cvičení dbát pokynů trenéra nebo instruktora.

Zaměstnanci fitness jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem klientům, kteří se chovají v souladu s výše uvedenými pravidly. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla, jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka, aby opustil prostory fitness bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude z budovy vyveden.

Prostory fitness jsou monitorovány kamerovým systémem.

Fitness Style Club, V Praze dne 15. 6. 2013

Rychlý kontakt
youtube